Игри на въображението  - Билети

BG Igri - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

Игри на въображението

Антонин Дворжак – Цикъл „Кипариси“ за струнен квартет по стиховете на Густав Пфлегер-Моравски

Морис Равел – Струнен квартет във фа-мажор