Новини

Ивентим БГ ООД - Сертификат за форсмажор

Сертификат за форсмажор

22 апр

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

Съгласно Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

Както знаете, „Ивентим.БГ“ ООД е дружество-билеторазпростанител, което продава билети за организирани мероприятния като концерти, театрални представления и спортни събития. Продавайки билети, Дружеството действа от името и за сметка на фирма-организатор, която носи цялата отговорност за провеждане на всяко едно конкретно мероприятие. Това е детайлно описано както в Общите условия на Ивентим, намиращи се на сайта на Дружестовто, както и във всеки договор, сключен с фирма-организатор на събития. В допълнение към това, върху лицевата част на всеки закупен от Вас билет, е изписано форменото наименование и ЕИК (Булстат номер) на конкретния организатор, както и че същият носи отговорност пред потребителите, ако едно събитие не бъде проведено успешно по каквато и да е било причина.

Във връзка с горното, и в светлината на бързо развиващият се в световен мащаб т.нар. „коронавирус“, Министърът на здравеопазването, забрани да бъдат посещавани каквито и да е било културни мериприятия на територията на цялата страна, до второ нареждане.

Поради усложнената ситуация, свързана с разпространението на този смъртоносен вирус, ние се чувстваме отговорни и съпричастни за живота и здравето на всички нас и най-вече към по-уязвимите от нас – нашите майки, бащи и други близки, предразположени към по-тежки последствие от коронавируса, поради което стриктно спазваме всички ограничения, наложени от Народното събрание на Република България и Правителството.

Това, обаче, неминуемо поставя фирмите-организатори в ситуация на „форсмажор“. Същото се отнася и за Ивентим.

Какво е форсмажор?

Най-общо непреодолимата сила (force majeure) е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер.

Уредбата на института предвижда редица правила и изисквания. За прилагането на „непреодолимата сила“ е нужно:

v Договорните отношения да са възникнали преди възникване на непредвиденото или непредотвратимо събитие, което прави изпълнението невъзможно. В условията на пандемията от COVID-19, в най-честата хипотеза непреодолима сила ще настъпи при налагането на ограничителни мерки от държавни органи, които препятстват страната да изпълни договорните си задължения.

v Изпълнението е станало обективно невъзможно, като тази обективна невъзможност е причинена от непреодолимата сила, т.е. необходима е причинна връзка между непреодолимата сила и неизпълнението, каквато в настоящият случай е налице.

v Страната, която се позовава на непреодолимата сила не следва да е изпаднала в забава към момента на настъпване на извънредното събитие. Законът признава възможността за позоваване на непреодолима сила само на изправната страна.


Последици от позоваването на непреодолима сила

v Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

v Страната, която своевременно се е позовала на непреодолима сила, не търпи неблагоприятни последици от неизпълнението си, докато трае непреодолимата сила.

Действително „коронавирусът“ е непреодолимо и непредвидимо събитие, което обективно създава невъзможност да бъдат проведени множество организирани мероприятия, поради което Българската Търговско-Промишлена Палата издаде на Ивентим сертификат за наличието на форсмажор, който прилагаме.

Целият екип на Ивентим застава твърдо зад позицията, че законовите ограничения във връзка с разпространението на коронавируса трябва да се спазват стриктно, за да защитим живота на всички нас. Вярваме и сме убедени, че в съвсем кратък срок разпространението на този смъртоносен вирус ще бъде преодоляно, а всички ние ще се върнем към нормален начин на живот и ще имаме възможност да посещаваме всички спортни, културни и развлекателни събития.

Към настоящият момент е необходимо да запазим спокойствие и да проявим търпение, докато трае разпространението на вируса. Ивентим Ви уверява, че ще съдейства на и ще защити правата на всички потребители, закупили билети за събития, чието провеждане е било отменено поради възникналата ситуация.

Бъдете здрави!

Екипа на „Ивентим.БГ“ ООД